[Ebook] Die KızılbaşAleviten By Krisztina Kehl-Bodrogi – serv3.3pub.co.uk

[Ebook] Die KızılbaşAleviten By Krisztina Kehl-Bodrogi – serv3.3pub.co.uk [Reading] ➷ Die KızılbaşAleviten By Krisztina Kehl-Bodrogi – Serv3.3pub.co.uk Bu araştırmada KızılbaşAlevi inanç topluluğunun dini ve sosyal dini yapısı ele alınmaktadır İncelemede bu inanç topluluğunun ortaya çıkış dönemindeki koşullar göz önünde bulundu Bu araştırmada KızılbaşAlevi inanç topluluğunun dini ve sosyal dini yapısı ele alınmaktadır İncelemede bu inanç topluluğunun ortaya çıkış dönemindeki koşullar göz önünde bulundurulmuştur Türkiye’de Sünni Müslümanlardan sonra en büyük dini topluluğu oluşturan Kı­zılbaşlarAleviler kendilerini İslamiyet’in zümrelerinden olan On İki İmam Şiileri olarak tanımlıyorlar Fakat bu inancın kendine özgü özel­likleri KızılbaşlarıAlevileri İslam dininin mezhebi altında sınıflandır­mayı zorlaştırıyor KızılbaşAlevilik inancını Halk İslamı’nın ortaya çıktığı ortamda doğan ve aşırı Şii inancının etkisi altında kalarak onun bazı unsurlarını özümseyen bağımsız bir din olarak tanımlamak daha doğru olacaktırKızılbaşlarınAlevilerin büyük çoğunluğunun dili Türkçedir Türki­ye’deki yaygın düşüncenin aksine söz konusu inanç topluluğu içerisinde Alevi Kürtler azınlık bir grubu temsil etmektedir Bu araştırma kapsa­mında göçebe olarak yaşayan Türkmen topluluğunda ortaya çıkan ve gelişen KızılbaşlığaAleviliğe Kürtlerin hangi tarihi koşullar altında entegre oldukları sorusu üzerinde durulmayacaktır Bu konunun daha sonraki çalışmalarda ele alınması gerekmektedir Ancak KızılbaşlarınAlevilerin etnik kökenlerinden ve dillerinden bağımsız olarak kendi­lerini “biz” grup olarak görmeleri bu araştırmada onları –TürkKürt ayırt etmeksizin bir bütün olarak ele almamın haklı gerekçesini oluş­turacaktır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *